Club Regels

1st Special Airsoft Service Company – Reglement  (versie 2024/1)

· Off The Field

I.I Algemeen

1st Special Airsoft Service Company ( hierna genoemd 1SASC) is niet gebonden aan eender welke politieke, religieuze of levensbeschouwelijke groepering en zal zich op geen enkele wijze voor activiteiten van deze aard engageren. 1SASC is all inclusive; iedereen, ongeacht huidskleur, geaardheid, religieuze overtuiging of ander vaak definiërend of stigmatiserend attribuut is welkom. Geen enkele vorm van politieke of religieuze uitdrukking wordt getolereerd zowel on als off the field. 1SASC is een Airsoft sport vereniging, elke gelijkenis met bestaande personen of militaire eenheden berust op louter toeval.

I.II Leeftijd

De minimum leeftijd om aan te sluiten is 18 jaar. Men kan echter vanaf 16 jaar bij voorlegging van een schriftelijk akkoord van ouder of voogd ook toetreden. Tussen 12 en 16 jaar kan men enkel toetreden en deelnemen onder permanente begeleiding van ouder of voogd.

I.III Praktische Zaken

Men dient stevig schoeisel te voorzien. Gezichtsbescherming (full face) wordt voorzien bij het afnemen van een huurkit van 1SASC. Indien men met zijn eigen replica('s) het veld betreedt, dan is het dragen van oogbescherming absoluut verplicht. Het beschermen van het lager aangezicht wordt ten sterkste aanbevolen en kan bij sommige events ook verplicht worden (CQB) . Afgevuurde BB's hebben op korte afstand genoeg kracht om tandkwetsuren te veroorzaken.

Alle leden zijn verzekerd voor het uitoefenen van hun sport 24/7. 1SASC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of kwetsuren en letsels die voortvloeien uit het niet naleven van het reglement. Schade of ongevallen dienen zo snel mogelijk gemeld de worden aan een 1SASC verantwoordelijke.

I.IV Vervoer Airsoft replica's & Kledij

Airsoft wapens mogen niet zichtbaar vervoerd worden. Bij vervoer gebeurt dit best in een afgesloten koffer waarbij BB's en batterijen/gas/HPA zich in een andere koffer bevinden. De replica's mogen nooit gebruiksklaar worden vervoerd, en dienen te allen tijde de wet op wapendracht te respecteren om het imago van 1SASC niet aan te tasten. Camouflagekledij en Tac -Vests zijn niet toegelaten op de openbare weg. Deze dienen pas op het event zelf aangedaan te worden.

I.V Club bijdrage (Lidgeld)

Elk actief lid betaald jaarlijks lidgeld aan de Club. Dit omvat verzekering en ondersteuning.

Lidgeld voor seizoen 2024 bedraagt 60 euro per jaar.

I.VI Aansprakelijkheid

Door betaling van het lidgeld verklaart het lid zich akkoord dat hij zich zal gedragen zoals het reglement voorschrijft.

Ieder lid dient zich te houden aan dit reglement, op straffe van onmiddellijke verwijdering van een event, schorsing of uitsluiting al naar gelang de ernst van de overtreding. De 1SASC is niet verantwoordelijk voor gevolgen die voortkomen uit het niet naleven van dit reglement.

Aanvullend, kan 1SASC niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen.

I.VII GDPR

Alle persoonlijke gegevens worden zorgvuldig bewaard en enkel gebruikt voor zaken aangaande de sportclub. Leden mogen ook ten aller tijde hun persoonlijke informatie aanpassen of na het verlaten van het team verwijderen.

· On The Field

II.I Alcohol & Andere Roesmiddelen

Het misbruik van alcohol of andere roesmiddelen wordt niet toegestaan. Iedereen die onder invloed verkeerd zal deelname aan het event geweigerd worden, of, indien dit opgemerkt wordt tijdens het spel, verboden worden verder deel te nemen.

II.II Verbaal & Fysiek Geweld

Geen enkele vorm van fysiek geweld wordt getolereerd. Verbaal geweld zal op adequate wijze gesanctioneerd worden.

II.III Fair-play

Airsoft is een gentleman's sport: PLAY FAIR AND CALL YOUR HITS!

Wanneer je geraakt wordt door één of meerdere BB's, steek je je hand op, roep je 'hit' en keer je terug naar je spawn. Indien je twijfelt, neem je je hit. Op het veld hebben de Marshalls steeds het laatste woord. Indien men geraakt werd door een BB, keert men zwijgend terug naar de spawn. THE DEAD DON'T SPEAK

  • Bij een hit op de replica, geldt dit als hit. Indien men een side-arm ter beschikking heeft, mag men hiermee verder spelen tot ook dit (of de speler zelf) geraakt wordt
  • Headshots dienen ten alle tijden vermeden te worden. Indien enkel het hoofd van een tegenstrever zichtbaar is, is het toegestaan (maar niet aanbevolen) om hier op te schieten
  • Het is verboden om blindelings in het rond te schieten naar een locatie waar u zelf geen zicht op hebt. Men dient steeds oogcontact te hebben met het doel waar men naar toe schiet. Schieten door gaten die kleiner zijn dan een gebalde hand, is bijgevolg niet toegelaten.

II.IV Pang-Regel

Het al dan niet gebruiken van een pang-regel zal steeds op voorhand van een event / specifieke spelmodus bepaald worden.

II.V Knife-kills

Het al dan niet gebruiken van een dummy-knife zal steeds op voorhand van een event / specifieke spelmodus bepaald worden. Indien men gedood wordt door een dummy-knife, dan roept men niet 'hit'.

II.VI Respect

Voor elk event dat georganiseerd wordt, ongeacht de locatie, verwachten we dat men zich houdt aan volgende basisbeginselen van respect:

  • Geen afval achter laten
  • Niet schieten op dieren
  • Respect voor de infrastructuur, afbakeningen, hindernissen, …
  • Respect voor de andere spelers, marshalls en organisatie

Iedere beschadiging die wordt aangebracht, opzettelijk of onopzettelijk, dient onmiddellijk gemeld te worden aan de marshalls of 1SASC verantwoordelijke. Elke geldelijke vergoeding die ontstaat door het niet opvolgen van de regels, wordt rechtstreeks op de betreffende speler verhaald.